pea

Vormsi kultuuripärand

2013. aasta on üle-Eestiliselt kultuuripärandi aasta. Pärijata pole pärandit ning meie tänastest tegudest sõltub selle kestvus tulevaste põlvedeni. 9. märtsil toimuva kuuenda Vormsi kultuuripäeva „Vormsi hariduselu“ ettevalmistuse käigus alustasime VORMSI PäRANDI NIMISTU koostamisega . Kutsume kõiki vormsilasi osalema selle nimistu koostamisel. Ootame teie ettepanekuid aadressil elle@vormsi.ee või rumpomae@gmail.com.

Lugupidamisega
Vormsi kultuuripäeva korraldav töörühm

Kultuuripärand

Vaimne kultuuripärand

Vaimne kultuuripärand tähendab selliseid põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on kogukonnale omased ja olulised ka praegusel ajal. Valdkonnad (sarnaselt Eesti vaimse kultuuripärandi nimistule):

Asustus, elukorraldus ja elukeskkond
Elukeskkond / asustuse muster: eluhooned
Ehitustegevus, ehitamise töövõtted

Loodusvarade majandamine
Kalandus
Jahindus
Põllumajandus

Toit ja toitumine
Toidu valmistamine ja säilitamine
Joogi valmistamine ja säilitamine
Söömine ja joomine

Käsitöö
Naiste käsitöö
Meeste käsitöö
Puidu töötlemine, naha töötlemine, villa töötlemine, tekstiilide, jalanõude, ehete, töövahendite, muusikariistade jne valmistamine ja parandamine

Keel ja poeetiline folkloor
Keel ja keelekasutus
Laulmine ja laululoomine

Kombestik ja usund
Aastaringiga seotud tegevused
Inimese eluringiga seotud tegevused
Religiooniga seotud teadmised ja tegevused
Sotsiaalse rühmaga seotud teadmised ja tegevused
Taimedega seotud teadmised ja tegevused
Muud rituaalsed teadmised ja tegevused

Ajaviitelises ja mängulised tegevused
Musitseerimine
Tantsimine
Kunstiline eneseväljendus

Materiaalne kultuuripärand

Materiaalse kultuuripärandi alla arvatakse inimkäte looming või inimese ja looduse ühislooming, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus ning mis väärib säilitamist ja tutvustamist. (mälestised, vaatamisväärseid paikkonnad)

Esemeline pärand
Naiste käsitööesemed
Meeste käsitööesemed
Rõivad
Tööriistad
Kalapüügivahendid
Muusikariistad jms

Pärandmaastik ja maastikuelemendid
Arhitektuuripärand
Taluhooned, taluõu, talukoht, sepikojad, tuuleveskid,
ühiskondlikud hooned: koolimajad, magasiaidad
Mõisaarhitektuur: mõisahooned, -tallid, -rehed, tõllakuurid
Kirikud, pastoraadid, palvemajad
Muud ehitised ja rajatised
kiviaiad, tarad, väravad
külaväljakud
vanad meremärgid
militaarsed mälestised

Tööde ja tegemistega seotud mälestised
Vanad saviaugud, tellisepõletuskohad
Paemurrud, lubjaaahjud ja lubjapõletamiskohad
Tõrvaahjud, tõrvaajamiskohad
Lautrid, laevaehituskohad
Jahi ja kalandusega seotud kohad
Maaparandusobjektid (mõisa-aegsed, 20-40-aastate kraavitused ja 50-90-aastate suurobjektid)
Pärandkooslused: puisniidud, rannakarjamaad, vanad põllud jne
Metsateed, talveteed
Vanad kohanimed

Looduspärand

Looduspärandi alla arvatakse:
looduslikke mälestisi, geoloogilisi ja füsiograafilisi moodustisi ja piiritletud alasid, looduslikke vaatamisväärsusi või piiritletud looduslikke alasid, millele on kultuurilooline, looduskaitseline, esteetiline või teaduslik väärtus ning mis väärivad säilitamist ja tutvustamist.


Paljandid ja paekõvikud
Põlispuud
Pärimuste ja nimedega kivid
Allikad